Roverting er Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speideres sentrale organ for Rovere og arbeider innenfor de rammer som er fastsatt i forbundets grunnregler og organisasjonsbestemmelser.  Roverting skal i størst mulig grad ta opp saker som angår den enkelte rover.

Rovernemnda i kretsen eller kretsens Roverkontakt er ansvarlige for gjennomføring av tinget. Roverting kan med 2/3 flertall vedta å behandle en sak som fremmes under tinget.

Det skal føres protokoll som skal sendes kretsstyret.

Tidsfrister

 • 2 måneder før: Kretsstyret sender innkalling til alle rovere i kretsen
  • Denne skal inneholde påmeldingsfrist, frist for innmelding av saker, sted, pris
 • 1 måned før: frist for innsending av saker
 • 2 uker før: påmeldingsfrist
 • 1 uke før: frist for utsending av sakspapirer
 • Gjennomføring
 • 2 uker etter: referat fra Roverting til kretsstyret inkludert regnskap

Agenda

På Roverting behandles:

 1. Oppfølging av vedtak fra forrige Roverting
 2. Behandle saker til kretstinget
 3. Velge 2 delegater til kretstinget
 4. Velge 2 delegater til Roverkongress (får dekket reise og deltageravgift) de år dette avholdes
 5. Saker som Rover-nemnda eller Roverkretskontakten framlegger
 6. Forslag til endringer i lover for Roverting og Rovernemnd
 7. Aktuelle saker som vedrører Rover arbeidet i kretsen eller som skal opp på Roverkongress/Landsting
 8. Valg
 9. Andre innkomne saker og forslag