Kretsleders oppgaver

Leder kretsstyrets arbeid

 • Lager saksliste, innkalling til kretsstyremøter og distribuerer referatene til gruppene
 • Er ansvarlig for invitasjon til kretsbannerkonkurransen, ledersamlingene, patruljeførerkursene og eventuelt andre kurs og samlinger
 • Leder kretsstyremøtene
 • Sende/videresende informasjon til alle gruppene
 • Bestille sted til kretsstyremøtene/Kretsting
 • Representere kretsen utad
 • Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene
 • Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret

I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted.

Kretsstyrets oppgaver

 • Lede kretsens arbeid i overensstemmelse med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser
 • Iverksette de tiltak eller videreføre de saker som har vært behandlet på Kretsting
 • Ivareta kretsens løpende kontakt med forbundets sentralledd
 • Holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring
 • Planlegge felles tiltak for kretsens grupper og enheter så som kretsleir, ledersamvær etc
 • Arbeide for medlemsvekst i kretsen
 • Sette i verk Landsting og Kretsting vedtak vedrørende kretsen
 • Forvalte midler og eiendeler fra nedlagte grupper i samråd med landsstyret og gruppens menighet
 • Påse at det blir ført særskilt protokoll for Kretsstyret og Kretsting
 • Påse at det blir ført regnskap over kretsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet følger kalenderåret og skal legges frem på første påfølgende Kretsting (mars). Kretsleder plikter å se til at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret.

Kretsstyremøtereferat

Det skal skrives referat fra alle kretsstyremøter som inneholder hvor og når møtet fant sted, hvem som var til stede og hadde forfall, saksnummer, saksoverskrift, saks beskrivelse og synspunkter, vedtak og ansvar.

Referatet gjøres tilgjengelig for alle ledere i kretsen på kretsens WEB sider ca 1 uke etter hvert krestsstyremøte.

Kretsstyrets arbeid

Kretsstyrets arbeidsoppgaver og arbeidsmåter

Kretsstyret samles ca 1 gang i måneden for å diskutere innkomne saker (årshjulet forrige periode og neste periode, mottatt post, oppfølging forrige periode og neste periode) og håndtere kretsens drift jfr kapittel 2.3.

Opptak av nye ledere

Kretsens ledere oppfordres til å utfordre speidere over 17 år til å vurdere ledergodkjenning.

Signert søknad om godkjenning leveres fra lederaspirant til gruppeleder, som signerer og videresender til kretsleder, som også signerer og videresender til forbundskontoret.  Når søknaden er registrert og godkjent vil lederen motta en ledergodkjenning i posten..

Fra 2010 er det innført krav om at alle nye ledere og assistenter må gjennomføre et nettkurs for nye ledere før godkjenning utstedes. Dette får man informasjon om fra gruppe- eller kretsleder.

Nye ledere skal, så langt det lar seg gjøre, tas opp på et kretsarrangement.

Ledersamtale

Ledersamtalen gjennomføres etter de retningslinjer Norges KFUK-KFUM speidere har utarbeidet for dette i heftet "Veiledning for gjennomføring av ledersamtalen".

Ledersamtalen gjennomføres på det plan som er mest praktisk for hver enkelt samtale, på gruppe, krets eller landsplan.  Ledersamtalen er først og fremst en samtale for å hjelpe lederaspiranter fram til å skrive under ledererklæringen, og bidra til kunnskap om organisasjonens mål, ideologi og trosgrunnlag.

Kretsen ønsker å jobbe for å tilby ledersamtalen for alle 17 åringer.

Hederstegn

Hederstegn utdeles i henhold til organisasjonsbestemmelsene § 15 (se kmspeider.no).

Kretsstyret oppfordrer alle grupper/medlemmer til å sette seg inn i og benytte reglementet for Hederstegn for at de som gjør en stor innsats i kretsen vår skal få den anerkjennelsen de fortjener. 

Retningslinjer for gruppekontakt

Alle gruppene i kretsen skal enten være representert i kretsstyret eller ha en fadder i kretsstyret som er ansvarlig for å følge opp gruppen.

Økonomirutiner og reglement

Det er kretstinget som vedtar kretsens budsjett, oppnevner revisor og også godkjenner fremlagt regnskap med revisjonsrapport. Kretsens økonomiarbeid skal følge retningslinjene fra forbundet.

Kretsen dekker utgifter i henhold til vedtatt budsjett. Alle utgifter skal dokumenteres med kvitteringer (hvis mulig) og det skal fylles ut reiseregning eller utleggsskjema som beskriver hva som ønskes dekket mm.

Viktig i forbindelse med utlegg relatert til kretsen:

 • Utgiften skal godkjennes av kretsleder på forhånd
 • Kjøp skal dokumenteres med reiseregning/utleggsskjema som vedlegges kvitteringer

Reiseregning/utleggsskjema skal sendes og signeres av kretsleder som videresender til kasserer for utbetaling. Gruppene har sin egen selvstendige økonomi uavhengig av kretsen, men ved nedleggelse tilfaller gruppens aktiva kretsen med mindre annet er avtalt med forbundet. Disse midlene kan, ved avtale, øremerkes oppstart an ny gruppe på samme sted/menighet. Når avtaletiden er utgått, tilfaller midlene kretsens driftsmidler.