Kretskontingent

Gjeldende satser er:

 • 100,- per speider (inkludert ledere)
 • 0,- per familie for familiespeidere
 • 0,- per SFO speider
 • Ingen moderasjon

Kretskontingenten kreves inn av Forbundet sammen med forbunds- og gruppekontingenten.

Tilskudd fra kretsen til gruppene for kjøp av utstyr i 2021

Ordningen ble behandlet og godkjent på Kretsting 5.mars 2021.

Bakgrunn: Kretsen har en del midler på bok som kretsstyret mener vil komme bedre til nytte dersom de investeres i gruppene.

Følgende retningslinjer ble vedtatt for denne en-gangs tilskuddsordningen i 2021:

 1. Kretsen gir et tilskudd til gruppene i kretsen øremerket investering i gruppeutstyr i 2021
  • Eksempler; kano, telt, "startpakker med speiderutstyr" til nye speidere (for utlån)
  • Utstyret som kjøpes inn skal eies av gruppen og benyttes av gruppens medlemmer
 2. Støttebeløpet per gruppe begrenses oppad til 500,- per registrerte medlem i Hypersys med betalingsstatus "betalt" per 1. juli 2021 (endret fra 1.juni 2021 av kretsstyret 25.mai pga Covid-19)
  • Støtten fra kretsen kan ikke overstige størrelsen på investeringen
 3. Gruppene lager et budsjett som beskriver investeringen og sender dette til kretsstyret FØR investeringen gjennomføres
 4. Kretsstyret behandler innkomne budsjett fra gruppene for å bekrefte at investeringen er i henhold til retninglinjene
 5. Etter at gruppen har gjennomført investeringen, sendes regnskap med bilag til kretsstyret som utbetaler iht punkt 2.
  • Regnskapet må sendes kretsstyret senest 1.september 2021 for å falle innenfor ordningen.

 

Økonomisk støtteordning i kretsen

På Kretsting 6.mars 2015 ble følgende reglement vedtatt for økonomisk støtte til grupper/speidere fra kretsen:

 • Både speidere og ledere i kretsen kan søke
 • Kun søknader til støtte ifm arrangement støttes, ikke innkjøp av utstyr
 • Arrangement med deltagere fra store deler av kretsens speidere er ikke støtteberettigede
 • Det er en forventning om egeninnsats og/eller egenandel ifm arrangement det søkes støtte til
 • Det er forventet at man benytter seg av andre støtteordninger i og utenfor Forbundet – f.eks. FriFond
 • Det kan både søkes før og i etterkant av et arrangement (senest 6 måneder etter gjennomføring)
 • Max støtte per deltager per arrangement er 1000,-. Max 10.000,- per gruppe per kalenderår.
 • Deltagerne fra en gruppe sender en samlet søknad til kretsen
 • Søknaden sendes til agder(at)kmspeider.no
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av arrangementet og et ca budsjett inkludert hvilke andre støtteordninger som vil bli benyttet
 • Søknaden må inneholde kontonummer for utbetaling av eventuell støtte
 • Kretsstyret vurderer mottatte søknader fortløpende på sine kretsstyremøter og vedtak dokumenteres i møtereferatene som også publiseres på http://agder.kmspeider.no/ under "Dokumenter"
 • Kretsstyret skal forelegges et enkelt regnskap samt en kort rapport/referat (som kan publiseres på WEB) i etterkant av arrangementet. Dette er en forutsetning for utbetaling. Det er også ønskelig med en presentasjon på et kretsarrangement.
På kretsting 8.mars 2009, ble følgende vedtak gjort (sak 6, ledd 1):
Solknatten-komitèen avvikles, og det inneværende beløp forvaltes videre av kretsstyret, med videreføring av fokus på ledertrening og medlemsvekst. Noen retningslinjer for tildeling av støtte fra fondet:
 • Midlene fra "Solknatten-fondet" skal brukes til ledertrening og andre tiltak som kan fremme vekst i speiderarbeidet.
 • Midlene skal ikke gis som tilskudd til ordinær drift av gruppe, heller ikke til deltakelse på ordinære lands- og kretsleirer.
 • Midlene forvaltes av kretsstyret.
 • Søknader behandles fortløpende.
 • Alle bidragsmottakere plikter å reise i speiderskjorte eller tilsvarende, og rapportere tilbake til kretsen etter at arrangementet er gjennomført.

Utenom maxgrensen på 10.000,- setter kretsen av egne midler i sitt årlige budsjett til:​

 • Ledertrening, lederkurs og deltagelse på NM i speiding
 • Støtte til deltagelse på arrangement i regi av Norges KFUK-KFUM speiderne, WAGGGS eller WOSM

Det er Kretsting som vedtar disse retningslinjene og Kretsstyret som utfører.

Solknattenfondet

Stiftelsesdokument

Når Norges KFUK-speidere fusjonerer med Norges KFUM-speidere 01.01.04, vil Vest-Agder KFUK-speidere utgjøre en speiderkrets sammen med det som i dag er Aust-Agder KFUK-speidere og Agder KFUM-speidere.
Den nye kretsen skal ha felles økonomi og bankkontoen "Solknattenfondet" vil derfor stå i den nye kretsens navn.
Vest-Agder KFUK-speidere vil at pengene på kontoen "Solknattenfondet" skal forvaltes av en egen komité. Komiteen består av fem personer valgt for fem år. Komiteen velges på kretsråd 22.09.03
Vest-Agder KFUK-speidere vil at komiteen skal arbeide ut fra følgende prinsipper:

 • Midlene fra ”Solknattenfondet” skal brukes til ledertrening og andre tiltak som kan fremme vekst i speiderarbeidet.
  Midlene skal ikke gis som tilskudd til ordinær drift av gruppe, heller ikke til deltakelse på ordinære lands- og kretsleirer.
 • Midlene fra ”Solknattenfondet" skal gå til speiderjenter i det geografiske området som pr 31.12.03 dekkes av Vest-Agder KFUK-speidere.
 • Det kan søkes om midler fra kontoen hver vår og høst.
  Søknader må være hos komiteen innen 01.10. for høstsemesteret og innen 01.03 for vårsemesteret.
  Søknaden skal skrives på eget skjema (vedlegg).
 • Komiteen skal gil tilbakemelding til søkerne innen 3 uker etter søknadsfristens utløp.
 • Det skal gis rapport m/regnskap til komiteen etter at tiltaket er gjennomført.
 • Komiteen kan selv - etter beste skjønn – bestemme hvor stor del av kontoen de ønsker å dele ut hvert år.
 • Komiteens administrative utgifter (porto o.a.) dekkes av "Solknattenfondet.".
 • Komiteen skal levere årsregnskap ved hvert årsmøte i kretsen.
 • Årsmøtet skal godkjenne årsregnskapet.
 • Komiteen har kretsstyrets fulle tillit.

Kretsstyret fraskriver seg sin bruksrett over kontoen, selv om kontoen står i kretsens navn.
Disse prinsippene skal også gjelde etter fusjonen med Aust-Agder KFUK-speidere og Agder KFUM-speidere. 
Norges KFUK-speidere har gitt en uttalelse til kretsstyrets forslag om ”Solknattenfondet”.
Når komiteens valgperiode er omme (på årsmøte i 2009), må en ny komité velges.
Gjenvalg av komitémedlemmer er mulig. 
Det er opp til årsmøtet i 2009 å vedta prinsipper for komiteens videre arbeid. Slike prinsipper skal vedtas med 2/3 flertall.  

Kristiansand, 19.09.2003
Vest-Agder KFUK-speidere, kretsstyret.

Forvaltning

På kretsting 8.mars 2009, ble følgende vedtak gjort (sak 6, ledd 1):
Solknatten-komitèen avvikles, og det inneværende beløp forvaltes videre av kretsstyret, med videreføring av fokus på ledertrening og medlemsvekst. Videre følger forslag til tekst i håndbok:

 • Midlene fra ”Solknatten-fondet” skal brukes til ledertrening og andre tiltak som kan fremme vekst i speiderarbeidet.
 • Midlene skal ikke gis som tilskudd til ordinær drift av gruppe, heller ikke til deltakelse på ordinære lands- og kretsleirer.
 • Midlene forvaltes av kretsstyret.
 • Søknader behandles fortløpende.
 • Alle bidragsmottakere plikter å reise i speiderskjorte eller tilsvarende, og rapportere tilbake til kretsen etter at arrangementet er gjennomført

På kretsting 8.mars 2009, ble følgende vedtak gjort (sak 6, ledd 1) angående Solknatten fondet som ble etabler av Vest-Agder KFUK-speidere i 2003:

Solknatten-komitèen avvikles, og det inneværende beløp forvaltes videre av kretsstyret, med videreføring av fokus på ledertrening og medlemsvekst. Noen retningslinjer for tildeling av støtte fra fondet:

 • Midlene fra "Solknatten-fondet" skal brukes til ledertrening og andre tiltak som kan fremme vekst i speiderarbeidet.
 • Midlene skal ikke gis som tilskudd til ordinær drift av gruppe, heller ikke til deltakelse på ordinære lands- og kretsleirer.
 • Midlene forvaltes av kretsstyret.
 • Søknader behandles fortløpende.
 • Alle bidragsmottakere plikter å reise i speiderskjorte eller tilsvarende, og rapportere tilbake til kretsen etter at arrangementet er gjennomført.

Alle søknader Kretsstyret mottar blir vurdert mot disse retningslinjene for Solknatten fondet. Det er ikke nødvendig å søke om støtte spesifikt fra Solknatten fondet.

Kretsstyret minner om muligheten til å søke om Frifond midler i forbinnelse med arrangement/reiser. Mer om dette finner du på forbundets WEB side om økonomi.

Utgifter i forbindelse med kretsens samlinger

Grupper som har utlegg som praktisk arrangør av nevnte møter får sine utlegg dekket mot kvittering. Det forutsettes nøkternhet både med hensyn til lokaler og bevertning. Ekstrautgifter skal godkjennes av kretsstyret før arrangementet.

Fastsatt skjema skal benyttes og dette skal attesteres av kretsleder før videresending til kretsens kasserer for utbetaling.  Husk å oppgi kontonummer for overføringen.

Kjøregodtgjørelse

Det ytes kjøregodtgjørelse og støtte til transport for medlemmer av kretsstyret som har mer enn 10 km å kjøre en vei til kretsstyremøtene. Kretsen gir ikke bilgodtgjørelse til frivillige arrangementer. Det gis støtte etter samme satser som forbundet.
I tillegg gis det ekstra km-tillegg per passasjer og dekning av evt. bompenger.

På ekstraordinært Kretsting sommeren 2010 ble det også vedtatt at Kretsstyremedlemmer får dekket kjøring til Kretsting samt at Kursarrangører får dekkes kjøring til kurs.

Fastsatt skjema skal benyttes og dette skal attesteres av kretsleder før videresending til kretsens kasserer for utbetaling.  Husk å oppgi kontonummer for overføringen.

Roverkongress

Roverne får hvert år satt av en pott penger på en egen regsnkapskonto i kretsens budsjett. Beløpet vedtas av Kretsting sammen med resten av kretsens budsjett.

I samarbeid med Roverombudet per januar 2019, ble følgende retningslinjer etablert for hvordan rovernes pott skal brukes til å gi reise- & deltagerstøtte ifm Roverkongress:

 • Roverombudet/-kretskontakten lager liste over deltagere fra kretsen og sender til kretsstyret etter arrangementet. Listen skal inneholde navn, gruppe og kontonummer
 • Listen skal også liste totale reisekostad per deltager samt deltakeravgiften (forventet lik for alle)
 • Kretsen utbetaler 50% av deltager- og reiseutgiftene
 • Dersom total støtte overskrider budsjett (roverposten), senkes prosentsatsen til totalsummen er på budsjett
 • Deltagerne kan søke om å få dekket den andre 50%-en av reise- og deltakeravgiften fra Frifond via egen gruppe. Kontakt gruppeleder.
 • Roverne oppfordres til å velge billigste reise slik at flest mulig deltagere får mest mulig dekket.